Kategorie
  Značky
   Blog
     Nenalezeny žádné produkty.
     Uživatel
     Menu

     Obchodní podmínky

     obchodní společnosti PechaSan spol. s r.o.
     se sídlem Písecká 1115, 386 01 Strakonice
     identifikační číslo: 260 29 944

     zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10160, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mojekrby.cz


     1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

     1.1. Tyto obchodní podmínky pro prodej zboží spotřebitelům prostřednictvím e-shopu mojekrby.cz (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „OP“) vydává obchodní společnost PechaSan spol. s r.o., se sídlem Písecká 1115, 386 01 Strakonice, IČ: 260 29 944, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10160 (dále jen „prodávající“) s tím, že OP upravují v souladu s ustan. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané v elektronické podobě mezi prodávajícím a fyzickou osobou, která je spotřebitelem ve smyslu ustan. § 419 OZ (dále jen „kupující“), a to prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mojekrby.cz (dále jen „webová stránka“ nebo „e-shop www.mojekrby.cz“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

     1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

     1.3. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

     1.4. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupujícím odesláním objednávky dle čl. 3. OP stvrzuje, že se s nimi předem seznámil, že mu byly před uzavřením kupní smlouvy poskytnuty v archivovatelné podobě, a nemá k nim žádné výhrady. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

     1.5. Prodávající je oprávněn znění OP jednostranně změnit, přičemž na kupní smlouvy uzavřené před datem účinnosti změny se použije to znění OP, které bylo účinné k okamžiku uzavření kupní smlouvy, a to i v případě, že plnění z kupní smlouvy má být poskytnuto až po nabytí účinnosti nového znění OP.

     2. REGISTRACE KUPUJÍCÍHO A UŽIVATELSKÝ ÚČET

     2.1. Kupující má možnost (nikoliv povinnost) provést kdykoliv registraci na e-shopu www.mojekrby.cz, a to udělením souhlasu s registrací a poskytnutím osobních údajů pro účely registrace označením příslušných „zaškrtávacích políček“. Na základě této registrace může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu (dále jen „uživatelský účet“) a provádět z něj objednávání zboží, správu svých údajů, změnit heslo, spravovat oblíbené produkty, zobrazovat seznam objednávek, apod. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

     2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

     2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

     2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

     2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá či v případě, kdy kupující neplní nebo poruší své povinnosti z kupní smlouvy či OP. Kupující může kdykoliv požádat prodávajícího e-mailem zaslaným na adresu eshop@pechasan.cz o zrušení svého uživatelského účtu.

     2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

     3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

     3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu (obrázky, fotografie, nákresy apod.) je informativního charakteru (např. jednotlivé varianty zboží či produktů se mohou lišit detaily uvedenými v popisu daného zboží či produktu, zobrazení barev je limitováno technickými možnostmi prohlížecího zařízení a nemusí tak vždy zcela přesně odpovídat skutečnosti, doplňky a dekorace nejsou součástí produktů, pokud tak není přímo uvedeno) a skutečné rozměry některých produktů se mohou od deklarovaných hodnot lišit v rámci příslušných norem. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

     3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

     3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

     3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
     Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

     3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

     3.4.2. kupní ceně objednávaného zboží a způsobu její úhrady,

     3.4.3. požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a nákladech spojených s dodáním zboží,

     3.4.4. základní identifikaci kupujícího,

     3.4.5. souhlas kupujícího s aktuálním zněním OP označením „zaškrtávacího políčka“, bez toho nelze objednávku odeslat,

     3.4.6. volitelný souhlas kupujícího se zasílám obchodních sdělení (čl. 9.2. OP),

     (dále společně jen jako „objednávka“).

     V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

     3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Odesláním objednávky uděluje kupující prodávajícímu souhlas ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, s tím, aby mu prodávající zaslal daňový doklad (fakturu) v elektronické podobě.

     3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

     3.7. Veškeré objednávky učiněné kupujícím jsou považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy ve smyslu ustan. § 1731 OZ a jsou pro kupujícího závazné. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká a kupní smlouva je uzavřena až okamžikem, kdy bude kupujícímu na adresu jeho elektronické pošty doručeno potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky. Prodávajícímu tímto vzniká povinnost zboží dodat kupujícímu dle čl. 6. OP a kupujícímu vzniká povinnosti zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu sjednanou kupní cenu dle čl. 4. OP. Přílohu potvrzení objednávky tvoří aktuální znění OP.

     3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

     3.9. Prodávající upozorňuje kupující, že předmětem kupní smlouvy je pouze dodávka zboží bez jeho následné montáže či instalace. Prodávající dodává zboží pouze na území České republiky.

     4. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

     4.1. Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy a poplatky za zvolený způsob úhrady kupní ceny může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

     4.1.1. v hotovosti či kartou v provozovnách prodávajícího na adrese:

     • Strakonice - Písecká 1115, 386 01 Strakonice
      tel.: 383 411 511, e-mail: st@pechasan.cz
      provozní doba: pondělí - pátek 7.00 - 17.00 hod.
     • Praha - K Žižkovu 9/640, PSČ 190 81 Praha 9
      tel.: 734 783 437, e-mail: ph@pechasan.cz
      provozní doba: pondělí - pátek 7.00 - 16.00 hod.
     • České Budějovice - M. Horákové 1437/1, PSČ 370 05 České Budějovice
      tel.: 724 138 409, e-mail: cb@pechasan.cz
      provozní doba: pondělí - čtvrtek 7.00 - 16.00 hod., pátek 7.00 - 14.00 hod.
     • Třeboň - Novohradská 226 (areál Lesostavby), PSČ 379 01 Třeboň
      tel.: 777 567 903, e-mail: trebon@pechasan.cz
      provozní doba: pondělí - pátek 7.00 - 15.30 hod.
     • Havlíčkův Brod - Havlíčkova 2569, PSČ 580 01 Havlíčkův Brod
      tel.: 734 763 117, e-mail: hb@pechasan.cz
      provozní doba: pondělí - pátek 7.00 - 15.30 hod.
     • Plzeň – Skladová 559/24, PSČ 326 00Plzeň
      tel.: 605 245 421, e-mail: plzen@pechasan.cz
      provozní doba: pondělí - čtvrtek 7.00 - 16.00 hod., pátek 7.00 – 14.00 hod.

     4.1.2. v hotovosti či platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

     4.1.3. on line platební kartou přes platební bránu;

     4.1.4. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2104446321/2700 vedený u společnosti UniCredit Bank (dále jen „účet prodávajícího“), kdy je povinnost uhradit kupní cenu splněna až okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

     4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li těmito OP uvedeno výslovně jinak, rozumí se pro účely těchto OP kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Kupující bude o kupní ceně zboží a všech poplatcích informován v košíku před odesláním objednávky.

     4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6. OP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

     4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná při uzavření kupní smlouvy, jak je upraveno v čl. 3.7. OP.

     4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

     4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6. OP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

     4.7. Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

     4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

     4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

     5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

     5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustan. § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

     5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. OP či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující - spotřebitel v souladu s ustan. § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě s tím, že:

     5.2.1. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu OP a je umístěn na stránce https://www.mojekrby..cz/obchodni-podminky.

     5.2.2. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@pechasan.cz.

     5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. OP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, přičemž:

     5.3.1. Zboží musí být nepoškozené a kompletní s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (originálem či kopií dokladu o koupi nebo objednávky, návodem k použití, záručním listem apod.). Zejména pokud má zboží zvláštní vlastnosti (např. je křehké) musí být zabaleno (je-li to možné tak v originálním obalu) tak, aby se během přepravy k prodávajícímu nepoškodilo.

     5.3.2. K zásilce se zbožím přiložte vyplněný a podepsaný formulář pro odstoupení.

     5.3.3. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou prodávajícím přebírány.

     5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. OP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

     5.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno apod., vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu újmy jemu tím vzniklé a tento nárok je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

     5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustan. § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

     5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

     6. DODÁNÍ ZBOŽÍ

     6.1. Prodávající umožňuje kupujícímu:

     6.1.1. Osobní odběr zboží v jeho provozovnách na adresách dle čl. 4.1.1. OP.

     6.1.2. Dopravu zboží prostřednictvím smluvních přepravců prodávajícího.

     6.2. Pokud si bude kupující přát objednané zboží zaslat, v košíku uvidí správnou sazbu dopravného dle hmotnosti a prodejní ceny zboží. Zásilky s vyšší hmotností jsou zasílány společností GEIS, ostatní pak přepravní službou DPD.

     Celková cena objednávky vč. DPH Hmotnost zásilky do 49,99 kg do 999,99 Kč 100 Kč 1000 Kč a více zdarma Celková cena objednávky vč. DPH Hmotnost zásilky 50 kg a více do 4999,99 Kč 500 Kč 5000 Kč a více zdarma

     6.3. Prodávající dodá zboží kupujícímu v termínu uvedeném u jednotlivého zboží na webové stránce v době odeslání objednávky, nebyl-li dohodnut jiný termín dodání.Lhůta k dodání zboží běží až od přijetí platby na účet prodávajícího, v případě dodání zboží na dobírku od okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím.

     6.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

     6.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

     6.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

     6.7. Před převzetím zásilky se zbožím od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zásilky a v případě jakýchkoliv vad či nedostatků (např. poškozený či zdeformovaný obal zásilky) toto neprodleně oznámit řidiči přepravce, zásilku nepřebírat a sepsat s řidičem záznam (např. zápis do přepravního dokladu přepravce).

     6.8. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí za účelem včasného zjištění případných vad. Zjistí-li kupující na základě řádně a včas provedené prohlídky, že zboží má vady (např. neodpovídá-li zboží kupní smlouvě nebo bylo dodáno v nesprávném množství), je povinen tyto vady prodávajícímu neprodleně oznámit a dále postupovat dle čl. 7. OP.

     7. REKLAMACE (PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ) A REKLAMAČNÍ ŘÁD

     7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se obecně řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustan. § 2099 až 2117 či § 2161 až 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) a těmito OP.

     7.2. Uplatňování nároků kupujícího z titulu vad zboží (dále jen „ reklamace“) zakoupeného prostřednictvím e-shopu www.mojekrby.cz a vyřizování těchto reklamací se dále řídí příslušnými ustanoveními platného Reklamačního řádu prodávajícího, který je umístěn na webových stránkách www.gcskupina.cz v záložce "Soubory ke stažení" (dále jen „ Reklamační řád“).

     Pro předejití případným nejasnostem prodávající uvádí, že Reklamační řád sice ve svém bodě uvádí výjimku, dle které se Reklamační řád nevztahuje na reklamace zboží zakoupeného prostřednictvím E-shopu (internetového obchodu) společností GC skupiny, avšak tímto internetovým obchodem společností GC skupiny je speciální e-shop určený pouze pro registrované zákazníky – podnikatele, nikoliv tedy e-shop www.mojekrby.cz určený pro kupující spotřebitele.

     7.3. Prodávající umožňuje kupujícímu uplatnit reklamaci:

     7.3.1. ve všech jeho provozovnách na adresách dle čl. 4.1.1. OP, a to osobně nebo písemně. Reklamované zboží lze předat osobně nebo zaslat prostřednictvím přepravce, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.

     7.3.2. e-mailem na adrese ozs@pechasan.cz. Na tuto e-mailovou adresu prodávajícího se mohou kupující kdykoliv obrátit s dotazy souvisejícími s uplatněním reklamace. V případě, že kupující reklamuje zboží, které se obtížně přepravuje (krbová kamna apod.), prosí kupujícího o zaslání informace na uvedený e-mail a prodávající mu navrhne postup, který bude pro kupujícího nejlepší, a případně mu pomůže se zajištěním přepravy reklamovaného zboží.

     7.4. Prodávající upozorňuje kupující, že:

     7.4.1. popraskaná spojovací hmota šamotové vyzdívky není vadou zboží;

     7.4.2. zboží, které je poskytováno zdarma nebo za 1,- Kč, není předmětem reklamace;

     7.4.3. v případě oprávněné reklamace, jejímž způsobem řešení bude vrácení kupní ceny, pak bude kupujícímu vracená částka zaslána na účet nebo vyplacena v hotovosti na kterékoliv pobočce prodávajícího. Vrácení peněz poštovní poukázkou není možné.

     8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

     8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

     8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustan. § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

     8.3. Není-li kupující spokojen s vyřešením své reklamace nebo domnívá-li se, že prodávající porušil jeho práva spotřebitele, má kupující možnost sdělit prodávajícímu tyto skutečnosti v písemné formě (stížnost) zaslané na adresu sídla prodávajícího. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající také prostřednictvím elektronické adresy eshop@pechasan.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající ve stejné formě, v jakém mu byla doručena (písemně na poštovní adresu kupujícího nebo na elektronickou adresu kupujícího). Prodávající si vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které s ním neuzavřely smlouvu.

     8.4. Není-li kupující spokojen s vyřešením své stížnosti či reklamace ze strany prodávajícího, popř. nechce-li vůbec komunikovat s prodávajícím, je oprávněn obrátit se na příslušný orgán dohledu, kterým Česká obchodní inspekce (ČOI): https://coi.cz/. Na zde uvedené adrese lze nalézt návod, jakým způsobem podat stížnost, kterou může kupující podat také elektronicky prostřednictvím e-podatelny ČOI, nebo jakým způsobem podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ADR mezi kupujícím a prodávajícím, a to rovněž u ČOI.

     8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

     9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

     9.1. Kupující bere na vědomí, že na webových stránkách www.gcskupina.cz v záložce "Soubory ke stažení" je veřejně dostupný dokument„Informace o zpracování osobních údajů a kamerovém systému (dále také jen „ Dokument“). Prostřednictvím Dokumentu prodávající poskytuje podrobnější informace o svém kamerovém systému a dále poskytuje v souladu s nařízením (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( GDPR), podrobnější informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů s tím spojených.

     9.2. Kupujícímu, který si zřídil dle čl. 2. OP uživatelský účet a provedl registraci a udělil souhlas se zasíláním obchodních sdělení, je prodávající oprávněn zasílat obchodní sdělení obsahující informace o novinkách v nabídce svého zboží, ale rovněž o jiných službách či produktech prodávajícího. Obchodní sdělení smí prodávající zasílat poštou nebo elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího. Zasílání obchodních sdělení je kupující oprávněn kdykoliv odmítnout či zrušit, a to bezplatně a bez jakýchkoliv sankcí, a to na webových stránkách v uživatelském účtu v sekci Změna údajů nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.

     9.3. Prodávající v rámci programu „Ověřeno zákazníky“ zjišťuje spokojenost kupujících s nákupem na e-shopu www.mojekrby.cz“ prostřednictvím e-mailových dotazníků, které jsou kupujícímu zasílány po každém nákupu, pokud kupující ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, jejich zasílání neodmítnete vyplněním zaškrtávacího políčka. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky prodávající provádí na základě oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u prodávajícího. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení využívá prodávající zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může prodávající předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu kupujícího. Osobní údaje kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky kupujícího mu již dotazník nebude prodávající dále zasílat.

     10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

     10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem s vyloučením aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

     10.2. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení OP není dotčena platnost ostatních ustanovení OP.

     10.3. Kupní smlouva včetně OP je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu 5 let od svého uzavření, nejdéle však po dobu dle příslušných právních předpisů za účelem jejího úspěšného splnění, a není veřejně přístupná.

     10.4. Kontaktní údaje prodávajícího:

     · adresa pro doručování: PechaSan spol. s r.o., se sídlem Písecká 1115, 386 01 Strakonice,
     · adresa elektronické pošty: eshop@pechasan.cz,
     · telefon: 383 411 511.

     10.5. Prodávající je oprávněn kdykoli zrušit e-shop www.mojekrby.cz i bez udání důvodu. Tato skutečnost nemá vliv na již uzavřené kupní smlouvy.

     10.6. Toto znění obchodních podmínek je kupujícímu dostupné na stránkách e-shopu www.mojekrby.cz, přičemž kupující je oprávněn si je kdykoli stáhnout a archivovat pro svou potřebu.


     Ve Strakonicích dne 9. 3. 2022
     PechaSan s.r.o.

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Zobrazit košík

     Zboží bylo přidáno do porovnání

     Zobrazit porovnání

     Prosím čekejte...
     Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později

     Napište nám

     Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat. Budeme se snažit odpovědět co nejdříve, nejdéle do dvou pracovních dnů.

     Zpráva byla odeslána